top of page

Algemene Voorwaarden 

LIDMAATSCHAP

 

 1. Bij inschrijving dient het lid het bijgeleverde inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren. Dit blad behoort het lid te behouden voor naslag van het reglement.

 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden (contractduur). Ook kan gekozen worden voor een maandelijks opzegbaar abonnement. De eerste periode dient dan tenminste één volle kalendermaand te beslaan.

 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

 4. Afgesloten abonnementen kunnen in een abonnementsperiode tussentijds worden bijgesteld.

 5. Betaling van het lesgeld dient per maand vooraf voldaan te worden. In geval van minderjarigheid geldt voor zijn/haar wettelijk vertegen- woordig(st)er ten aanzien van deze betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid.

 6. Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging kan schriftelijk of per email aan rick@wetrain.nu.

 7. Bij tussentijdse opzegging zal het lesgeld niet worden gerestitueerd of kwijtgescholden.

 8. Het lid is verplicht in het belang van WETRAIN  en zijn/haar eigen belang de gezondheidstoestand waarin hij/zij verkeert, vooraf en tijdens het aangaan van deze overeenkomst te melden.

 9. WETRAIN behoudt zich het recht een nieuw lid te weigeren zonder opgaaf van reden.

 10. Tevens kan WETRAIN., zonder opgaaf van reden, deze overeenkomst beëindigen.

 11.  AVG-informatie: Data van het inschrijfformulier worden digitaal verwerkt in het online ledenadministratiesysteem van VirtuaGym. 

 12. Elk lid heeft ten alle tijden inzicht in deze gegevens door in te loggen bij wetraineindhoven.virtuagym.com met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.  In MailChimp (nieuwsbrief module) worden alleen naam en emailadres opgeslagen. Voor abonneren hierop dient dat aangevinkt te worden op het inschrijfformulier. Afmelden kan ten alle tijden door een mailtje te sturen of onderaan de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken.

LESSEN

 1. In geval van tijdelijke onderbreking van de activiteiten door ziekte, verzuim of vakantie dient het lesgeld gewoon te worden doorbetaald, aangezien er op jaarbasis drie weken niet zijn meegenomen in de contributiesamenstelling. Situaties van overmacht die leiden tot het niet kunnen volgen van meerdere lessen, worden door de leiding van WETRAIN op grond van een schriftelijk verzoek beoordeeld.

 2. WETRAIN hanteert max 3 keer per jaar rustweken van max 7 aaneengesloten dagen.

 3. Ieder lid, met een abonnement, heeft het recht om binnen het lopende kalenderjaar zijn/haar verzuimde les(sen) in te halen.

 4. WETRAIN behoudt zich het recht om het lesrooster tussentijds aan te passen. Het actuele lesrooster is altijd te vinden op de WeTrain app en op de website van WeTrain.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het lid sport op eigen risico WETRAIN is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures of overlijden.

 2. Evenmin kan WETRAIN aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van sportkleding en/of persoonlijke bezittingen.

 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier ontheft het lid, en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er, WETRAIN van elke aansprakelijkheid ter zake.

LESGELDEN

 1. Betaling van het (maandelijkse) lesgeld is alleen mogelijk via automatische incasso. (Incassant ID SEP WETRAIN NL 70 ZZZ610725590000)

 2. Per keer dat het lesgeld te laat wordt voldaan (of gestorneerd), wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

 3. WETRAIN hanteert GEEN kosten voor inschrijving. 

 4. Leden krijgen 10% korting bij betaling van het abonnementsgeld ineens voor de gehele contractperiode (alleen jaarlidmaatschappen).

 5. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, zijn voor rekening van het des- betreffende lid c.q. wettelijk vertegenwoordig(st)er.

 6. WETRAIN heeft het recht de voorwaarden en lesgelden tussentijds aan te passen. Hiervan worden de leden middels de nieuwsbrief (email) op de hoogte gebracht.

 7. Ingangsdatum van dit reglement: 1 oktober 2020 (deze vervangt alle voorgaande versies)

bottom of page